Kategoria B

Kat. „B”   Uprawnia do kierowania:

  •  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  •  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 18 lat.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii B za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Dodaj komentarz